بالماسکه

قول و قرارهایی زیر درخت بید

 

تو هنوز هم قهرمان داستان منی...!

 

+ یک دنیا سپاس بخاطر یواشکی نویس هایت، عاقل ترین دیوانه!

 

مورخ جمعه بیست و هشتم شهریور 1393به وقت 23:1 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

 

این بار، مقصد دور تر از این حرف هاست 

من می روم 

و رها جان

و این چمدان زهوار در رفته

علی الدوام به دور از نرخ های نجومی تهران و اراجیف خاله زنکی.

 

 

+ سفری باید، برای تغییر احوالات...!

+ تو بمان با دگران، واااای به حال دگران!!!

 
مورخ چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393به وقت 12:30 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

 

اشتباه ما اینجاست که...

از بعضی آدمها بت میسازیم!

 

مورخ چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393به وقت 1:25 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

پل ها به رسیدن تو ایمان دارند...!
مورخ پنجشنبه شانزدهم مرداد 1393به وقت 18:43 به طنّـــازےِ: بالماسکه| |

MisS-A